Menu Zavřeno

Stavebný priemysel už teraz umožňuje široké možnosti

V princípe sa v stavebníctve druhotné suroviny používajú najmä pri výrobe kompozitov ako sú betóny a malty. Tie nachádzajú uplatnenie ako plnivá alebo spojivá a prímesi. Plnivá sa vyrábajú napríklad z popola a popolčeku z elektrární a teplární, zo spracovaného dreva, z odpadu z ťažby nerastných surovín a uhlia, či z výroby umelého kameňa. Do spojív a prímesí sa zas používa mletá vysokopecná troska, popolčeky, energosadrovec z odsírovania spalín, chemosadrovec a odpadné sírany z chemických výrob, či odprašky z cementární a vápeniek.
Svoje uplatnenie v stavebníctve má aj agro-odpad, ktorý tvoria popol z cukrovej trstiny, pšeničnej slamy, či ryže. Rôzne materiály sa miešajú aj s hlinou, a to pri výrobe tehál za účelom zlepšenia ich vlastností.

tablet

Podstata spočíva v izolácii
Vedci teraz hľadajú možnosti, ako v stavebníctve využiť ďalší druh odpadu  – plast. V poslednej dobe sa čoraz viac zameriava na využitie recyklovaných odpadových plastov, napríklad recyklovaného polystyrénu, polyuretánovej peny, PET fliaš, odpadu z elektrických a elektronických zariadení, či PVC potrubia. Cieľom slovenských výskumníkov je vytvoriť ľahké tepelnoizolačné betóny, ktoré  by neboli nosnými časťami, ale odľahčovali by stavbu. Tým by chceli nájsť alternatívu k polystyrénu či polystyrén-betónu, ktorý sa na izoláciu používa dnes. Upozornenie vplýva na to, že z takýchto materiálov už možno stavať aj nosné konštrukcie. Tak je tomu napríklad v prípade jedného druhu tvaroviek – stavebných foriem – ktoré sú tvorené zmesou cementu a drevnej štiepky s obsahom až do 85 percent.

dělník

Počas výskumu
Vedci  počas výskumu miešali recyklovaný plast s cementom a vodou v rôznych pomeroch a vytvárali nový stavebný materiál – spomínané tvarovky. Meraniami tiež skúmali pevnosť a tepelno-technické vlastnosti materiálu, či už išlo o objemovú hmotnosť, tepelnú vodivosť, vlhkosť, či pevnosť v tlaku, respektíve napätie pri stanovenej deformácii. Testy iba potvrdili, že recyklovaný plast by mohol byť ideálnou prímesou do ľahkých tepelnoizolačných betónov.
Ďalšie výskumy boli zamerané na overovanie ďalších typov odpadových materiálov, ktoré sa vzájomne kombinovali v rôznych pomeroch, ale testovali aj využitie iných typov spojív.